آیین نامه مسابقات ليگ تيمي

مقررات ليگ تيمي بابل

1- اين ليگ از 16 تيم تشكيل مي شود و بصورت دوره ايي رفت و برگشتي برگزار مي شود.

2- هر تيم بايد نامي براي خود انتخاب نموده و تا پايان ليگ با همان نام ادامه دهد.

3- هر تيم حداقل 3 و حداكثر 4 بازيكن مي تواند داشته باشد ( در صورت امكان بازيكن چهارم زير 20 سال باشد ) كه اسامي اين بازيكنان ابتداي ليگ بايد به كميته برگزاري مسابقات اعلام شود.

تبصره 1- بازيكنان متشكل مي شوند از يك سرگروه، يك سهميه ليگ برتري و دو سهميه ليگ دسته يكي

تبصره 2- در نيم فصل، هر تيم مي تواند اگر جاي خالي دارد بازيكن جديد جذب كند و يا بازيكن خود را به تيم ديگري منتقل كند ( البته اين انتقال شامل سرگروه نمي باشد و هر تيم مي تواند طبق سهميه هاي مشخص شده بازيكن نقل و انتقال دهد مثلا يك بازيكن دسته يكي را به تيمي انتقال و بازيكن دسته يكي ديگري را جذب كند )

4- هر تيم بايد يك باشگاه را به عنوان زمين ميزباني خود معرفي كند و تمامي مسابقاتي را كه ميزبان مي باشد در همان باشگاه برگزار كند.

5- هر مسابقه شامل 2 بازي انفرادي و 1 بازي دونفره مي باشد

6- هر مسابقه كامل 9 امتياز دارد كه هر تيم بابت هر بازي برده 3 امتياز دريافت مي نمايد ( هر مسابقه انفرادي 3 امتياز و مسابقه دونفره نيز 3 امتياز )

7- هر برد مسابقه انفرادي شامل 50 امتياز در رنكينگ شهرستان بابل مي شود. ( بازي دونفره امتيازي در رنكينگ ندارد )

7- تاريخ و ساعت انجام مسابقه توسط كميته برگزاري مسابقات مشخص مي گردد.

8- توپ مسابقات يكسان بوده و توسط كميته برگزاري مسابقات معرفي مي گردد.

9- تهيه توپ و هزينه زمين و هزينه داوري كاملا با تيم ميزبان مي باشد.

10- ورودي هر تيم 3000000 ريال مي باشد.

11- سيد بندي بازيكنان توسط كميته برگزاري مسابقات و بر اساس رنكينگ تنيس بابل و همچنين حضور بازيكنان در ليگهاي تنيس بابل، استان، كشور و سطح تنيس بازيكنان مي باشد.

12- تركيب بازيكنان انفرادي بايد قبل مسابقه به كميته برگزاري مسابقات اعلام شود و تركيب مسابقه دو نفره پس از انجام 2 مسابقه سينگل مي تواند اعلام شود.

13- هر بازيكن ليگ دسته يكي بايد در طول مسابقات حداقل در 10 بازي انفرادي و 5 بازي دونفره در تركيب تيم براي انجام مسابقه حضور داشته باشد، در غير اينصورت امتيازات برنده شده تيم متخلف به همان تعداد بازي كسر خواهد شد.

14- هر 3 مسابقه بايد در يك روز و پشت سر هم انجام شود ( بازي انفرادي اول، بازي انفرادي دوم و پس از آن بازي دونفره )

15- مسابقات انفرادي بصورت 2 ست از 3 ست كامل مي باشد اما در مسابقه 2 نفره اگر بازي به ست سوم كشيده شد در ست سوم مسابقه بصورت سوپر تايبرك انجام خواهد شد.