منشور اخلاقی هیئت تنیس بابل

 • حفظ حرمت همه اعضای جامعه تنیس بابل
 • احترام به بزرگان و پیشکسوتان
 • احترام به شخصیت فردی و اجتماعی اعضا در هر سن و موقعیت اجتماعی
 • حفظ حریم شخصی و آزادی اندیشه  دیگران
 • رعایت توازن و اعتدال بین ورزش و زندگی خانوادگی
 • رعایت پوشش متعارف و متناسب با شئونات اخلاقی  و فرهنگی در داخل زمین
 • احترام به قوانین و مقررات هیئت  و رعایت آنها
 • احترام به مربیان در حوزه اخلاق و آموزش
 • اجتناب از  شایعه پراکنی ، پرهیز از تهمت ، غیبت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان همه اعضای جامعه تنیس بابل اعم از مربیان، بازیکنان  ، اعضای هیئت تنیس، مدیران و مالکان باشگاهها را خدشه دار می نماید
 • اجتناب از هرگونه حرکات  غیر ورزشی  در حین مسابقات رسمی که باعث آسیب رسانی  روحی  و جسمی به بازیکنان میشود
 • عدم سوء استفاده از موقعیت و یا مسئولیت در برخورد با دیگر اعضای جامعه تنیس  
 • احترام به تصمیم داوران