رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 برمگ مهاجر 0 0 0 0 0 0 0
2 الوند نامجو 0 0 0 0 0 0 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0