رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 علی اصغر درزی 3 3 0 6 0 6 9
2 جمشید قلی زاده 3 2 1 4 2 2 6
3 حسن اصغر پور 3 1 2 2 4 -2 3
4 حبیب فانی 3 0 3 0 6 -6 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جلال ریسمانچیان 3 3 0 6 0 6 9
2 فاضل رستمان 3 2 1 4 2 2 6
3 هوشنگ اسفندیار 3 1 2 2 4 -2 3
4 ابراهیم رحمانی 3 0 3 0 6 -6 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 علی حقیقیان 3 3 0 6 1 5 9
2 عیسی تقی نسب 3 2 1 4 2 2 6
3 برمگ مهاجر 3 1 2 2 3 -1 3
4 محمد محمودزاده 3 0 3 0 6 -6 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 رضا خسروی 3 3 0 6 0 6 9
2 محمد جهانیان 3 2 1 4 3 1 6
3 رحیم دهستانی 3 1 2 3 4 -1 3
4 پدرو یاورپور 3 0 3 0 6 -6 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
2
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
عیسی تقی نسب
0
فاضل رستمان
هفته اول
2
علی حقیقیان
2
علی اصغر درزی
هفته اول
0
محمد جهانیان
0
جمشید قلی زاده
هفته اول
2
رضا خسروی
0
0
0
0
0
0
0
0
2
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
علی حقیقیان
1
علی اصغر درزی
هفته اول
2
رضا خسروی
0
0
0
0
0
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
رضا خسروی
0
0