رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمود حبیب زاده 0 0 0 0 0 0 0
2 بابک تریرزاد 0 0 0 0 0 0 0
3 امیرحسین غلام نیا 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جمشید قلی زاده 0 0 0 0 0 0 0
2 سلیمان محمدیان 0 0 0 0 0 0 0
3 پارسا رضازاده 0 0 0 0 0 0 0
4 ارمان نفیسی 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 عباس قلی زاده 0 0 0 0 0 0 0
2 حامد طهماسب پور 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جواد غلامرضاپور 0 0 0 0 0 0 0
2 ماریار طهماسبی 0 0 0 0 0 0 0
3 وحید قلی زاده 0 0 0 0 0 0 0
4 فرید باقریان 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمدمهدی نریمان 0 0 0 0 0 0 0
2 فرید باقریان 0 0 0 0 0 0 0
3 الوند نامجو 0 0 0 0 0 0 0
4 امیرحسین کاشی 0 0 0 0 0 0 0
5 جواد نوربخش 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمد جهانیان 0 0 0 0 0 0 0
2 محمدرضا سلمانپور 0 0 0 0 0 0 0
3 محمدرضا آذرعسگر 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 هوشنگ اسفندیار 0 0 0 0 0 0 0
2 حامد توسلی 0 0 0 0 0 0 0
3 محمد ابراهیم زاده 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 رضا عزیزوند 0 0 0 0 0 0 0
2 حامد نصراللهي 0 0 0 0 0 0 0
3 آرمان جعفریان 0 0 0 0 0 0 0
4 رضا علیزاده 0 0 0 0 0 0 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0