آیین نامه انضباطی هیات تنیس شهرستان بابل

فصل اول:کلیات

ماده 1:تعاریف

1-1-آیین نامه انضباطی : مجموعه مقرراتی است هماهنگ با قوانین تنیس و بر اساس مقررات انضباطی هیئت تنیس بابل ،، فدراسیون تنیس ایران ، و منطبق با قوانین موضوعه در راستاي مشخص سازي تکالیف، تخلفات، اعمال تنبیه وتشویق بازیکنان، صاحبان باشگاهها ودست اندرکاران برگزاري بازی و روابط بین بازیکنان و مسئولین هیئت تنیس بابل ،تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و درتمام سطوح ورزش تنیس ، براي موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.

1-2-مسابقه رسمی : مسابقه اي است که تحت نظارت هیئت تنیس بابل ، اجرا می شود .

1-3-مقامات رسمی : به اشخاصی(غیر از بازیکنان) که در اساسنامه هیئت تنیس بابل ،داراي سمت اجرائی، اداري، ورزشی و غیره هستند، بدون توجه به مسؤولیتشان، مقام رسمی اطلاق می شود .

1-4-قوانین و مقررات : به مصوبات ، بخشنامه ، دستورالعمل ها و دستوراتی که در اساسنامه هیئت تدوین یافته است، گفته می شود.

ماده 2:هدف

این آیین نامه با هدف حمایت از اجراي صحیح قوانین و مقررات داخلی هیئت تنیس بابل ،و رعایت اصول انضباطی و مبانی منشور اخلاقی و بازي جوانمردانه در ورزش تنیس  تهیه و تدوین شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات تنیس وحدت رویه انضباطی نیز در کل جامعه تنیس بابل ایجاد نماید.

ماده 3:دامنه شمول آیین نامه

این آیین نامه در خصوص کلیه اعضای هیئت تنیس بابل ،اعم از اعضای هیئت رئیسه ، مسئولین اجرایی و بازیکنان که با سمت و تکالیف مختلف تحت مدیریت یا نظارت تشکیلات هیئت تنیس بابل ،فعالیت می نمایند، به شرح ذیل اعمال میشود:

3-1-       مقامات رسمی تنیس و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

3-2-       بازیکنان

3-3-       داوران

3-4-       مربیان

3-5-       خبرنگاران و اهالی رسانه تحت نظارت هیئت تنیس بابل

3-6-       مالکان باشگاه های تنیس بابل

فصل دوم : ارکان قضایی

ماده 4:ساختار قضایی هیئت تنیس بابل

ساختار قضایی هیئت تنیس بابل ،به شرح ذیل است:

4-1-         کمیته انضباطی

4-2-         کمیته استیناف

ماده 5:ساختار کمیته انضباطی

5-1-         کمیته انضباطی از یک رئیس و یک معاون و سه عضو دیگر تشکیل میشود.

5-1-1.    درصورت تمایل اعضای هیئت رئیسه، تعداد افراد کمیته انضباطی میتواند اضافه گرددبشرط آنکه مجموع نفرات ، فرد باشد.

5-2-         مسئول کمیته مرتبط بدون حق رای میتواند در کمیته حضور داشته باشد.

5-3-         مسئول روابط عمومی منشی کمیته هاي انضباطی و استیناف باشگاه خواهد بود که بدون حق رأي در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات این کمیته ها را بر عهده دارد.

5-3-1.    در صورت غیبت منشی ، عضو منتخب کمیته انضباطی جایگزین خواهد شد.

5-4-         کمیته می تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقل یکی ازآنها رئیس یا معاون کمیته باشد، تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید.

ماده 6:صلاحیت کمیته انضباطی

کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات ، مصوبات و نیز تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل داراي صلاحیت است:

6-1-         رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات

6-2-         رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آراي صادرشده از ناحیه بازیکن ویا نماینده بازیکنان

ماده 7:طرق قانونی براي شروع به رسیدگی

7-1-         اعلام کتبی یا گزارش هیئت رئیسه یا مقامات رسمی باشگاه

7-2-         اعلام کتبی یا گزارش داور مسابقه

7-3-         شکایت بازیکن ، منحصراً در مواردي که خودش در دعوي ذینفع باشد

7-4-         شکایت مکتوب مربی یا مالک باشگاه درصورتی که در حیطه اختیارات کمیته انضباطی باشد

7-5-         گزارش یا شکایت دبیر اجرایی هیئت

7-6-         در تخلفات مشهود، کمیته انضباطی رأساً می تواند وارد رسیدگی شود

ماده 8:گزارش ها و شکایت هاي قابل رسیدگی

8-1-         گزارش و شکایت و اعلام کتبی به کمیته انضباطی بایستی مستند و مست دل باشد.

8-2-         شکایات باید بهمراه فیش پرداخت وجه بمیزان 300000( سیصدهزار) ریال بحساب هیئت تنیس بابل باشد.

8-2-1- این مبلغ تا پایان سال 1393 معتبر میباشد.

 ماده 9:احضار و دعوت به جلسه رسیدگی

9-1-         احضار و دعوت به کمیته انضباطی از طریق مسئول روابط عمومی صورت می گیرد.

9-2-         دادرسی در تخلفات مشهود، بدون حضور متخلف یا متخلفین از اختیارات کمیته انضباطی می باشد، ولی چنانچه با دعوت کمیته، طرف یا طرفین جهت دفاع و اداي توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شوند ، توضیحات آنها استماع و در رسیدگی،مورد توجه قرار خواهد گرفت.

9-3-         در صورت لزوم میتوان شاهدان را نیز حسب نیاز و جهت اداي توضیحات به کمیته انضباطی دعوت کرد.

9-4-         حضور رسانه هاي گروهی(نوشتاري، شنیداري و دیداري) در جلسه کمیته هاي انضباطی و استیناف ممنوع است، ولی بنا به تشخیص و پیشنهاد رئیس کمیته رسیدگی کننده و موافقت ریاست محترم هیئت تنیس بابل در موارد ضروري، حضور نماینده رسانه مجاز خواهد بود.

ماده 10:دستور موقت

10-1-     کمیته انضباطی می تواند تا موعد تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی، به منظور جلوگیري از هرگونه خسارت مادي و معنوي ، نسبت به صدور دستور موقت حداکثر 15روز  کاری از زمان وصول شکایت و ثبت در دفتر هیئت اقدام نماید. در این صورت، محرومیت ناشی از صدور دستورموقت در زمان صدور حکم، محاسبه خواهد شد.

10-2-      دستور موقت به تناسب موضوع مورد بحث می تواند بلافاصله انشاء و صادر و به شخص متخلف ابلاغ واقعی گردد.

10-3-     درموارد خاص که در آیین نامه منظور نشده ، یکی از اعضای هیئت رئیسه حاضر در کمیته انضباطی میتواند راسا دستور موقت در خصوص موضوع ، صادر نماید.

 ماده 11:صدور حکم

در آراي کمیته هاي انضباطی موارد ذیل باید رعایت شود:

11-1-     ذکر نام طرف(طرفین)

11-2-     اشاره به موضوع و گردش کار پرونده 

11-3-     اشاره کافی به مدارك، مستندات و دفاعیات طرف یا طرفین

11-4-     استدلال کافی و استناد به مبانی قانونی و حقوقی مطابق با اساسنامه و آیین نامه انضباطی

11-5-     تصریح به قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن رأي با ذکرمهلت اعتراض و مرجع تجدیدنظر

11-6-     امضاي رأي توسط اعضاي کمیته انضباطی

ماده 12:ابلاغ و انتشار حکم

12-1-     حکم کمیته انضباطی هیئت تنیس بابل ،،توسط مسئول کمیته ویا مسئول روابط عمومی به طرف یا طرف یا طرفین دادرسی ابلاغ خواهد شد.

12-2-      مفاد احکام صادره در صورت صلاحدید کمیته انضباطی حسب مورد پس از ابلاغ به طرف یا طرفین دادرسی قابل انتشار میباشد.

ماده 13:آراي قابل تجدید نظر

13-1-     مرجع تجدید نظر: تجدید نظرخواهی از آراي کمیته انضباطی هیئت تنیس بابل، درکمیته استیناف به عمل می آید

13-2-     مهلت تجدید نظرخواهی: آراي کمیته هاي انضباطی، حداکثر ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می باشد. روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت، محاسبه نمی شود.

13-3-     در کلیه مهلت هاي تعیین شده در این آیین نامه، تعطیلات رسمی جزء مواعد قانونی محسوب نمی شود .

ماده 14:ساختار کمیته استیناف

14-1-     این کمیته به عنوان مرجع عالی قضایی، صالح به رسیدگی نسبت به کلیه آرا و تصمیمات قابل تجدید نظر است و شامل ریاست هیئت تنیس ، بقیه اعضای هیئت رئیسه و درصورت نیاز، مسئول کمیته مربوطه ( بدون حق رای )میباشد.

14-2-     کمیته استیناف با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیئت رئیسه که لزوما یک نفر از ایشان رئیس یا معاون باشد، تشکیل جلسه داده و با رأي اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.

14-3-     مسئول روابط عمومی ، دبیرکمیته استیناف است و بدون حق رأي در جلسات شرکت نموده و مسؤولیت تنظیم صورتجلسات، گردش کار پرونده ها و پیش نویس آراء را به عهده دارد.

 ماده 15:صلاحیت، شیوه وصول شکایت و شیوه رسیدگی در کمیته استیناف

15-1-     کمیته استیناف حق دارد در این آیین نامه، احکام بدوي کمیته انضباطی را که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، در چارچوب مقررات مربوطه تأیید، رد و یا اصلاح نماید.

15-2-     ریاست کمیته استیناف با ریاست هیئت تنیس میباشد.

15-3-     کمیته استیناف تنها نسبت به اعتراضات مکتوب و همراه با فیش پرداخت بانکی بحساب هیئت تنیس بمیزان 500000(پانصدهزار)ريال تشکیل میشود.

15-4-      معترض یا معترضین به احکام کمیته انضباطی باشگاه باید ظرف مدت تعیین شده (10روز پس از ابلاغ حکم)، درخواست تجدید نظر خود را به همراه مدارك و مستندات به کمیته صادر کننده رأي بدوي (کمیته انضباطی) تسلیم نمایند.

15-5-     کمیته استیناف مکلف است حداکثر تا یک ماه به اعتراض رسیدگی نموده و رأي صادر نماید.

15-6-      شرایط و تشریفات صدور، ابلاغ و نحوه انتشار آراي کمیته استیناف نیز مانند آراي کمیته هاي انضباطی است.

15-7-     کلیه آرای صادره از کمیته انضباطی یا استیناف، حضوری تلقی می گردد.

فصل سوم: تخلفات و مجازاتها

ماده 16:عناوین و شرح تنبیهات

16-1-     تذکر:  یادآوري شفاهی یا کتبی موازین ومقررات انضباطی مربوط به فرد است که او را متوجه رفتار خود مینماید تا در آینده مرتکب تخلف نشود.

16-2-     توبیخ کتبی : به سرزنش شخص خاطی ، با نوشته رسمی و اعلامیه با ذکر یادآوري نوع خلاف یا رفتار غیر قانونی او ، توبیخ کتبی گویند.

16-3-     جریمه نقدي: مبلغی است که به واحد ریال (واحد رسمی پول کشور جمهوري اسلامی ایران) براي بازیکن یا مربی تعیین می شود.

16-4-     محرومیت از انجام مسابقه: یعنی جلوگیري از شرکت بازیکن در یک یا چند بازی یا تورنمنت و در یک بازه زمانی مشخص

16-5-     محرومیت از فعالیت : یعنی جلوگیری از کلیه فعالیتهای تنیس یک بازیکن یا مربی در سطح شهرستان بابل و امیرکلا

 ماده 17:تخلفات و مجازات

ارتکاب هر یک از اعمال زیر چه در زمان بازی و چه در محیط خارج از زمین بازی جریمه نقدی و محرومیت بشرح زیر در بر خواهد داشت:

17-1-     رفتار غیر ورزشی (تهمت بدون مدرک یا مستندات ، و برخورد زننده ، بی احترامی و توهین و فحاشی و...) در زمین تنیس به هریک از تنیسوران رسمی بابل ، داور و یا اعضای هیئت تنیس بابل از 250.000 الی 1.000.000 ريال جریمه نقدی و تا شش ماه محرومیت از مسابقات رسمی زیر نظر هیئت

17-2-      درصورت برگزاری تورنمنت بدون هماهنگی و خارج از نظارت هیئت تنیس بابل برای مدیر باشگاه یا برگزارکننده ، از 2.000.000 الی 10.000.000 ريال جریمه نقدی و شش ماه تا یکسال محرومیت از برگزاری مسابقات

17-3-     اجازه فعالیت به مربی متخلف توسط مسئول یا مدیر باشگاه از 1.000.000 الی 5.000.000 ريال جریمه نقدی

17-4-     درصورت ترک زمین به دلیل اعتراض بدون هماهنگی با داور یا مسئول برگزاری مسابقات 300.000 ريال جریمه نقدی

17-5-     انتشار هرگونه پیام یا مدرک یا تصویری در محیطهای مجازی که موجب هتک حرمت ویا اعتراض شده و یا شکایتی را درپی داشته باشد از 1.000.000 الی 5.000.000 ريال جریمه نقدی و یک ماه تا یک سال محرومیت از مسابقات رسمی زیر نظر هیئت

17-6-     هر گونه سوء استفاده مادی و معنوی مربی از بازیکنان یا شاگردان از 1.000.000 تا 100.000.000ريال جریمه نقدی و یکماه الی یک سال محرومیت از فعالیت.

17-6-1 : درخصوص تخلفات سنگین تر پرونده به محاکم قضایی ارجاع می گردد.

 فصل چهارم : اجراي مجازاتها

ماده 18:برخی اختیارات ارکان قضایی

18-1-     در مواردي که براي تخلف ارتکابی چند مجازات پیش بینی شده باشد، کمیته انضباطی می تواند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نماید.

18-2-     در مواردي که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است ، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن سوابق خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 17 و 19 را منفرداً یا توأماً اعمال نماید.

ماده 19:عفو،تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی

19-1-     کمیته هاي انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:

23-1-1.          گذشت شاکی و مدعی خصوصی

23-1-2.          وضع خاص متخلف و سابقه او

23-1-3.          اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و موثر بوده باشد.

23-1-4.          ابراز ندامت خاطی یا خاطیان

19-2-     عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردي که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأي مرجع پایین تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو ، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأي مرجع پایین تر از سوي مرجع بالاتر نقض شده و رأي جدید صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود.

19-3-     مرجع ذيصلاح نمی تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید.

19-4-     نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:

19-4-1- در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوي، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد.

19-4-2- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوي اعضاي کمیته انضباطی یا استیناف ، حسب درخواست رئیس باشگاه ، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است.

19-5-     مهلت درخواست اعاده دادرسی 2هفته میباشد.

19-6-     هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، بدوا مبادرت به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نموده ، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود.

19-7-     مدت زمان تعیین شده برای اجرای آرای تعلیقی از سه تا شش ماه میباشد.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 20:ذخیره سازي جرائم و محرومیت ها

کلیه احکام صادره انضباطی قطعی در دبیرخانه کمیته انضباطی ویا دفتر هیئت تنیس ثبت، ضبط و در سوابق افراد لحاظ خواهد شد.

ماده 21:تشویق ها

21-1- با توجه به اینکه منشور اخلاقی هیئت تنیس بابل ،منطبق بر منشور اخلاق حرفه اي تنیس ایران به عنوان سند اخلاق حرفه اي در این آیین نامه لحاظ و مورد استناد قرار خواهد گرفت، هرگونه رفتار بازیکن، مربی و سایر عوامل و مسئولان باشگاه در این آیین نامه که باعث بسط و گسترش رفتار شایسته اخلاق حرفه اي(مندرج در منشور اخلاقی) شود، به نحوي که موجب تسهیل در برگزاري مسابقه و تأمین امنیت روانی بازیکنان شده و یا از بروز و یا تشدید حادثه جلوگیري نماید به شرح زیر مستوجب تشویق است:

21-1-1 تقدیر کتبی بادرج در سابقه

21-1-2 اعلام به مراجع ذیربط و درج در وبسایت رسمی هیئت تنیس بابل

21-1-3- اهداي پاداش نقدي یا لوح تقدیر مناسب

 ماده 22:رفتارهاي مغایر با شأن و جایگاه حرفه اي تنیس

22-1-     بازیکنان ، مربیان ، مسئولین و یا دست اندرکاران باشگاه ها چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیت هاي غیر تنیسی مرتکب اعمال غیرقانونی یا غیراخلاقی مغایر با شأن ورزشکاري شوند، به طوري که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه تنیس و نهادهاي مرتبط با تنیس شود، قطع نظر از حکم مراجع قضایی، با توجه به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تأثیر آن در جریحه دار نمودن اخلاق حسنه و نظم عمومی، تنبیهات زیر در مورد آنها منفرداً یا توأماً اعمال میشود:

22-1-1-             تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به هیئت تنیس بابل و استان و حتی فدراسیون تنیس

22-1-2-             محرومیت از فعالیت ورزشی تنیس از یک ماه تا یک سال

ماده 23:مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف

در کلیه مجازاتهای مقرر در این آیین نامه معاونین تخلف به حداقل مجازات مقرر برای مباشر آن جرم محکوم گردیده و همچنین مجازات شرکای تخلف ، متناسب و برابر با مجازات مباشر میباشد.

ماده 24:رفع ابهام

 در موارد مربوط به روش رسیدگی و موازین شکلی ، چنانچه این آیین نامه و سایر مقررات داخلی و بین المللی سازمان تنیس مبهم بوده یا سکوت کرده باشد ، قواعد و در صورت سکوت آنها سایر مقررات ATP  ، مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی (مدنی و کیفري) و حقوق داخلی ایران ملاك خواهد بود.

این آیین نامه در 5 فصل، 24 ماده و یک تبصره تنظیم و تدوین شده و به تائید ریاست محترم هیئت تنیس بابل ،رسیده و از تاریخ اول دیماه یک هزاروسیصد و نود و سه لازم الاجرا میباشد .