حامیان تنیس بابل


a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 35 نفر
  • بازدید دیروز : 45 نفر
  • بازدید کل : 45402 نفر

تماس با هیات مدیره

رئيس هيات : آقاي اشکان حلالخور 09113110115
دبير هيات : آقاي مرادي 09123105311
ايميل هيات : babol.tennis@gmail.com
prince

لیگ ها

لیگ پیشکسوتان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مهران اسماعیلی 0 - 2 رضا خسروی هفته ششم
سهیل اوصیا 2 - 0 مهدی حسینی هفته ششم
حسن اصغر پور 0 - 2 علی توسلی هفته ششم
محمد روحی 0 - 2 عادل قاسمی هفته ششم
مسعود الماسی 0 - 0 علیرضا محمودیان هفته دهم
رضا خسروی 2 - 0 حسن اصغر پور هفته دوم
سهیل اوصیا 2 - 0 عادل قاسمی هفته دوم
مهران اسماعیلی 2 - 0 محمد روحی هفته دوم
علی توسلی 2 - 0 مهدی حسینی هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 عادل قاسمی هفته اول
سهیل اوصیا 2 - 0 حسن اصغر پور هفته اول
علی توسلی 0 - 2 مهران اسماعیلی هفته اول
مهدی حسینی 0 - 0 محمد روحی هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 محمد روحی هفته سوم
سهیل اوصیا 2 - 0 علی توسلی هفته سوم
مهران اسماعیلی 0 - 2 حسن اصغر پور هفته سوم
مهدی حسینی 0 - 2 عادل قاسمی هفته سوم
علی توسلی 0 - 2 رضا خسروی هفته چهارم
سهیل اوصیا 2 - 0 محمد روحی هفته چهارم
مهران اسماعیلی 2 - 0 عادل قاسمی هفته چهارم
حسن اصغر پور 2 - 0 مهدی حسینی هفته چهارم
رضا خسروی 2 - 0 سهیل اوصیا هفته هفتم
مهران اسماعیلی 2 - 0 مهدی حسینی هفته هفتم
علی توسلی 2 - 0 محمد روحی هفته هفتم
حسن اصغر پور 0 - 2 عادل قاسمی هفته هفتم
مهدی حسینی 0 - 2 رضا خسروی هفته پنجم
مهران اسماعیلی 0 - 2 سهیل اوصیا هفته پنجم
علی توسلی 2 - 0 عادل قاسمی هفته پنجم
محمد روحی 0 - 2 حسن اصغر پور هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
کیا سفیری 1 - 2 محمود محمدی هفته ششم
علی اصغر درزی 0 - 0 ولی شوقی هفته ششم
شاهین پرویزفر 2 - 0 علی سلیمانی هفته ششم
محسن چیتگر 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته ششم
محمود محمدی 2 - 0 علی سلیمانی هفته دوم
علی اصغر درزی 2 - 0 محسن چیتگر هفته دوم
کیا سفیری 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته دوم
شاهین پرویزفر 0 - 0 ولی شوقی هفته دوم
محمود محمدی 2 - 0 محسن چیتگر هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 0 علی سلیمانی هفته اول
شاهین پرویزفر 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
ولی شوقی 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته اول
محمود محمدی 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته سوم
علی اصغر درزی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته سوم
کیا سفیری 2 - 0 علی سلیمانی هفته سوم
ولی شوقی 0 - 0 محسن چیتگر هفته سوم
محمود محمدی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته چهارم
کیا سفیری 2 - 0 محسن چیتگر هفته چهارم
ولی شوقی 0 - 0 علی سلیمانی هفته چهارم
علی اصغر درزی 2 - 0 حبیب ذاکریان هفته چهارم
حبیب ذاکریان 0 - 0 شاهین پرویزفر هفته هفتم
علی اصغر درزی 0 - 2 محمود محمدی هفته هفتم
کیا سفیری 2 - 0 ولی شوقی هفته هفتم
محسن چیتگر 0 - 0 علی سلیمانی هفته هفتم
ولی شوقی 0 - 2 محمود محمدی هفته پنجم
کیا سفیری 0 - 2 علی اصغر درزی هفته پنجم
محسن چیتگر 0 - 2 شاهین پرویزفر هفته پنجم
علی سلیمانی 0 - 0 حبیب ذاکریان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید حسینی 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته ششم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته ششم
محمد جهانیان 2 - 0 فرید باقریان هفته ششم
حمید شریفی 0 - 2 محمد کوچک زاده هفته ششم
وحید حسینی 2 - 0 محمد جهانیان هفته دوم
عیسی تقی نسب 0 - 2 محمد کوچک زاده هفته دوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 حمید شریفی هفته دوم
فرید باقریان 2 - 0 مهدی نژاد قلی هفته دوم
وحید حسینی 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 فرید باقریان هفته اول
مهدی نژاد قلی 2 - 0 حمید شریفی هفته اول
وحید حسینی 2 - 0 حمید شریفی هفته سوم
فرید باقریان 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 1 محمد جهانیان هفته سوم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته سوم
وحید حسینی 2 - 0 فرید باقریان هفته چهارم
عیسی تقی نسب 0 - 0 حمید شریفی هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته چهارم
مهدی نژاد قلی 0 - 2 محمد جهانیان هفته چهارم
وحید حسینی 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته هفتم
مهدی نژاد قلی 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته هفتم
فرید باقریان 2 - 0 حمید شریفی هفته هفتم
محمد جهانیان 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته هفتم
وحید حسینی 2 - 1 مهدی نژاد قلی هفته پنجم
عیسی تقی نسب 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته پنجم
فرید باقریان 2 - 0 محمد کوچک زاده هفته پنجم
حمید شریفی 0 - 2 محمد جهانیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 افشین گودرزی هفته ششم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 نقی گل پور هفته ششم
علی هاشمی فرد 0 - 2 فرهاد رضایی هفته ششم
محمود جلالپور 2 - 0 محمد غفوری هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته دوم
نقی گل پور 2 - 0 محمد غفوری هفته دوم
افشین گودرزی 2 - 0 محمود جلالپور هفته دوم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 فرهاد رضایی هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمد غفوری هفته اول
علی هاشمی فرد 0 - 2 نقی گل پور هفته اول
فرهاد رضایی 0 - 2 افشین گودرزی هفته اول
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 محمود جلالپور هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمود جلالپور هفته سوم
نقی گل پور 0 - 2 فرهاد رضایی هفته سوم
افشین گودرزی 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته سوم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 محمد غفوری هفته سوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 فرهاد رضایی هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 محمود جلالپور هفته چهارم
افشین گودرزی 2 - 0 محمد غفوری هفته چهارم
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 نقی گل پور هفته هفتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 افشین گودرزی هفته هفتم
فرهاد رضایی 2 - 0 محمود جلالپور هفته هفتم
علی هاشمی فرد 0 - 0 محمد غفوری هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
افشین گودرزی 1 - 2 نقی گل پور هفته پنجم
فرهاد رضایی 2 - 0 محمد غفوری هفته پنجم
محمود جلالپور 2 - 0 علی هاشمی فرد هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود محمدی 2 - 0 مهدی نژاد قلی هفته اول
محمد جهانیان 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
افشین گودرزی 2 - 0 علی توسلی هفته اول
وحید حسینی 2 - 0 شاهین پرویزفر هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 عادل قاسمی هفته اول
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 سهیل اوصیا هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود محمدی 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
افشین گودرزی 0 - 2 وحید حسینی هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 سهیل اوصیا هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
کیا سفیری 0 - 2 وحید حسینی هفته اول
جلال ریسمانچیان 1 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید حسینی 2 - 0 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر 1394 آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 2 - 0 هادی شفیع زاده هفته ششم
طاهر مرادی 0 - 2 نوید علی نژاد هفته ششم
صالح میناگر 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته ششم
افشین گودرزی 2 - 0 هادی برهانی هفته ششم
امین مسلمیان 2 - 0 هادی برهانی هفته دوم
نیما بخردی 2 - 0 صالح میناگر هفته دوم
طاهر مرادی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته دوم
افشین گودرزی 0 - 2 هادی شفیع زاده هفته دوم
امین مسلمیان 2 - 0 صالح میناگر هفته اول
نیما بخردی 2 - 0 هادی شفیع زاده هفته اول
طاهر مرادی 2 - 0 هادی برهانی هفته اول
مهدی پوراسماعیل 0 - 2 نوید علی نژاد هفته اول
افشین گودرزی 0 - 2 امین مسلمیان هفته سوم
نیما بخردی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته سوم
طاهر مرادی 2 - 1 هادی شفیع زاده هفته سوم
نوید علی نژاد 2 - 0 هادی برهانی هفته سوم
امین مسلمیان 2 - 1 نوید علی نژاد هفته چهارم
نیما بخردی 2 - 0 افشین گودرزی هفته چهارم
طاهر مرادی 2 - 0 صالح میناگر هفته چهارم
هادی شفیع زاده 2 - 0 هادی برهانی هفته چهارم
امین مسلمیان 2 - 0 طاهر مرادی هفته نهم
نیما بخردی 0 - 2 نوید علی نژاد هفته نهم
صالح میناگر 0 - 2 افشین گودرزی هفته نهم
مهدی پوراسماعیل 0 - 2 هادی برهانی هفته نهم
هادی شفیع زاده 1 - 2 نوید علی نژاد هفته هشتم
امین مسلمیان 2 - 0 نیما بخردی هفته هشتم
صالح میناگر 0 - 2 هادی برهانی هفته هشتم
افشین گودرزی 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته هشتم
نیما بخردی 2 - 0 هادی برهانی هفته هفتم
طاهر مرادی 2 - 0 افشین گودرزی هفته هفتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته هفتم
نوید علی نژاد 2 - 0 صالح میناگر هفته هفتم
امین مسلمیان 2 - 0 مهدی پوراسماعیل هفته پنجم
نیما بخردی 2 - 0 طاهر مرادی هفته پنجم
هادی شفیع زاده 2 - 0 صالح میناگر هفته پنجم
نوید علی نژاد 2 - 0 افشین گودرزی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مسعود الماسی 2 - 0 ایمان جعفریان هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 بنیامین داودیان هفته ششم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته ششم
اوستا ذکریا 2 - 0 برمگ مهاجر هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته دوم
ایمان جعفریان 0 - 2 اوستا ذکریا هفته دوم
مسعود الماسی 2 - 0 برمگ مهاجر هفته دوم
اشکان حلال خوری 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته دوم
مسعود الماسی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته اول
اشکان حلال خوری 2 - 0 ایمان جعفریان هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته اول
بنیامین داودیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 ایمان جعفریان هفته سوم
بنیامین داودیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته سوم
مسعود الماسی 2 - 0 اوستا ذکریا هفته سوم
اشکان حلال خوری 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته سوم
مسعود الماسی 2 - 0 بنیامین داودیان هفته چهارم
اشکان حلال خوری 2 - 1 اوستا ذکریا هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته چهارم
ایمان جعفریان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته چهارم
مسعود الماسی 2 - 0 جلال ریسمانچیان هفته نهم
ابراهیم یعقوبی 1 - 2 اوستا ذکریا هفته نهم
هوشنگ اسفندیار 0 - 0 برمگ مهاجر هفته نهم
بنیامین داودیان 2 - 1 اشکان حلال خوری هفته نهم
مسعود الماسی 2 - 0 اشکان حلال خوری هفته هشتم
ایمان جعفریان 0 - 2 بنیامین داودیان هفته هشتم
اوستا ذکریا 2 - 1 هوشنگ اسفندیار هفته هشتم
برمگ مهاجر 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هشتم
اشکان حلال خوری 2 - 0 برمگ مهاجر هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 اوستا ذکریا هفته هفتم
ایمان جعفریان 0 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته هفتم
بنیامین داودیان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هفتم
مسعود الماسی 0 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
اشکان حلال خوری 0 - 2 جلال ریسمانچیان هفته پنجم
ایمان جعفریان 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته پنجم
بنیامین داودیان 2 - 0 اوستا ذکریا هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
هژیر موقرنژاد 2 - 0 نوید غیاثی هفته ششم
رضا خسروی 2 - 0 دانیال حسینی هفته ششم
امیرمحمد مجیدیان 0 - 2 علی اصغر درزی هفته ششم
سهیل سلیمی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته ششم
هژیر موقرنژاد 2 - 1 علی اصغر درزی هفته دوم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 2 آرش حلال خوری هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته دوم
نوید غیاثی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته دوم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 1 نوید غیاثی هفته اول
دانیال حسینی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 رضا خسروی هفته اول
هژیر موقرنژاد 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته سوم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 سهیل سلیمی هفته سوم
رضا خسروی 2 - 0 نوید غیاثی هفته سوم
دانیال حسینی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته سوم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته چهارم
رضا خسروی 2 - 1 آرش حلال خوری هفته چهارم
نوید غیاثی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته چهارم
هژیر موقرنژاد 2 - 1 دانیال حسینی هفته چهارم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 رضا خسروی هفته نهم
اسماعیل غلامرضاپور 1 - 2 دانیال حسینی هفته نهم
آرش حلال خوری 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته نهم
سهیل سلیمی 0 - 2 علی اصغر درزی هفته نهم
هژیر موقرنژاد 0 - 2 اسماعیل غلامرضاپور هفته هشتم
نوید غیاثی 2 - 1 دانیال حسینی هفته هشتم
آرش حلال خوری 0 - 2 علی اصغر درزی هفته هشتم
امیرمحمد مجیدیان 0 - 2 سهیل سلیمی هفته هشتم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هفتم
رضا خسروی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته هفتم
نوید غیاثی 2 - 0 سهیل سلیمی هفته هفتم
دانیال حسینی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته هفتم
هژیر موقرنژاد 2 - 0 سهیل سلیمی هفته پنجم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 رضا خسروی هفته پنجم
نوید غیاثی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته پنجم
دانیال حسینی 2 - 0 امیرمحمد مجیدیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ماریار مشکاتی 2 - 0 آرمان براری هفته ششم
علیرضا نفیسی 2 - 0 شهریار درزی هفته ششم
ماریار طهماسبی 0 - 2 کیا سفیری هفته ششم
سلیمان رستمی 2 - 0 حسین طالشیان هفته ششم
ماریار مشکاتی 2 - 0 حسین طالشیان هفته دوم
علیرضا محمودیان 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته دوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 کیا سفیری هفته دوم
آرمان براری 0 - 2 سلیمان رستمی هفته دوم
ماریار مشکاتی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته اول
علیرضا محمودیان 2 - 0 آرمان براری هفته اول
علیرضا نفیسی 2 - 0 حسین طالشیان هفته اول
شهریار درزی 0 - 2 کیا سفیری هفته اول
ماریار مشکاتی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته سوم
آرمان براری 0 - 2 علیرضا نفیسی هفته سوم
شهریار درزی 1 - 2 حسین طالشیان هفته سوم
علیرضا محمودیان 2 - 0 کیا سفیری هفته سوم
ماریار مشکاتی 2 - 0 شهریار درزی هفته چهارم
علیرضا محمودیان 2 - 0 سلیمان رستمی هفته چهارم
علیرضا نفیسی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته چهارم
آرمان براری 2 - 0 حسین طالشیان هفته چهارم
ماریار مشکاتی 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته نهم
علیرضا محمودیان 2 - 0 شهریار درزی هفته نهم
ماریار طهماسبی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته نهم
کیا سفیری 2 - 0 حسین طالشیان هفته نهم
ماریار مشکاتی 2 - 0 علیرضا محمودیان هفته هشتم
آرمان براری 2 - 0 شهریار درزی هفته هشتم
ماریار طهماسبی 0 - 2 حسین طالشیان هفته هشتم
سلیمان رستمی 2 - 1 کیا سفیری هفته هشتم
علیرضا محمودیان 2 - 0 حسین طالشیان هفته هفتم
علیرضا نفیسی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته هفتم
آرمان براری 1 - 2 کیا سفیری هفته هفتم
شهریار درزی 0 - 2 ماریار طهماسبی هفته هفتم
ماریار مشکاتی 2 - 0 کیا سفیری هفته پنجم
علیرضا محمودیان 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته پنجم
آرمان براری 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته پنجم
شهریار درزی 0 - 2 سلیمان رستمی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 2 - 0 نوید غیاثی هفته نهم
سلیمان رستمی 0 - 2 جلال ریسمانچیان هفته نهم
نوید علی نژاد 2 - 1 رضا خسروی هفته نهم
طاهر مرادی 0 - 2 هژیر موقرنژاد هفته نهم
مسعود الماسی 2 - 0 علیرضا نفیسی هفته نهم
بنیامین داودیان 0 - 2 علیرضا محمودیان هفته نهم
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 0 نیما بخردی هفته نهم
اشکان حلال خوری 0 - 2 ماریار مشکاتی هفته نهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 0 - 0 جلال ریسمانچیان هفته دهم
نوید علی نژاد 2 - 0 هژیر موقرنژاد هفته دهم
مسعود الماسی 2 - 1 علیرضا محمودیان هفته دهم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 0 ماریار مشکاتی هفته دهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
امین مسلمیان 1 - 2 نوید علی نژاد هفته اول
مسعود الماسی 2 - 0 ماریار مشکاتی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 1 - 2 مسعود الماسی هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک 1394 - آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
احمد هاشمی 2 - 1 مجید قربان پور هفته ششم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 ماهان شمسی هفته ششم
سینا اعتماد 0 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته ششم
افشبن مسلمبان 2 - 0 پارسا رضازاده هفته ششم
احمد هاشمی 2 - 0 پارسا رضازاده هفته دوم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته دوم
مجید قربان پور 2 - 0 سینا اعتماد هفته دوم
ماهان شمسی 0 - 2 افشبن مسلمبان هفته دوم
احمد هاشمی 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته اول
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 پارسا رضازاده هفته اول
ماهان شمسی 2 - 0 سینا اعتماد هفته اول
مجید قربان پور 2 - 1 افشبن مسلمبان هفته اول
افشبن مسلمبان 1 - 2 احمد هاشمی هفته سوم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 سینا اعتماد هفته سوم
مجید قربان پور 2 - 0 سید جواد کاظمی تبار هفته سوم
ماهان شمسی 2 - 0 پارسا رضازاده هفته سوم
احمد هاشمی 2 - 0 سینا اعتماد هفته چهارم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 افشبن مسلمبان هفته چهارم
مجید قربان پور 2 - 0 پارسا رضازاده هفته چهارم
ماهان شمسی 1 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته چهارم
احمد هاشمی 2 - 1 سیاوش فرزادنیا هفته هفتم
مجید قربان پور 2 - 0 ماهان شمسی هفته هفتم
سینا اعتماد 0 - 2 افشبن مسلمبان هفته هفتم
پارسا رضازاده 0 - 2 سید جواد کاظمی تبار هفته هفتم
سیاوش فرزادنیا 2 - 0 مجید قربان پور هفته پنجم
احمد هاشمی 2 - 0 ماهان شمسی هفته پنجم
سینا اعتماد 0 - 2 پارسا رضازاده هفته پنجم
افشبن مسلمبان 2 - 1 سید جواد کاظمی تبار هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا عزیزوند 0 - 2 محمد قلی زاده هفته ششم
محمدرضا قريشي 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته ششم
ایلیا محمدی نژاد 0 - 2 محمود رنجبر هفته ششم
رضا عزیزوند 0 - 0 محمود رنجبر هفته دوم
مرتضی معصومی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته دوم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته دوم
رضا عزیزوند 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته اول
مرتضی معصومی 1 - 2 محمود رنجبر هفته اول
محمد قلی زاده 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته اول
رضا عزیزوند 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته سوم
مرتضی معصومی 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته سوم
محمد قلی زاده 2 - 0 مهرداد قلی پور هفته سوم
رضا عزیزوند 2 - 0 محمدرضا قريشي هفته چهارم
مرتضی معصومی 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته چهارم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمود رنجبر هفته چهارم
رضا عزیزوند 0 - 2 مرتضی معصومی هفته هفتم
محمدرضا قريشي 2 - 0 ایلیا محمدی نژاد هفته هفتم
محمود رنجبر 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته هفتم
مرتضی معصومی 1 - 2 محمد قلی زاده هفته پنجم
محمدرضا قريشي 0 - 2 محمود رنجبر هفته پنجم
ایلیا محمدی نژاد 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
فرهاد رضایی 2 - 0 عليرضا كرباسي هفته ششم
حسام لحیم چی 1 - 2 محمد جهانیان هفته ششم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 امير برون هفته ششم
علی قنبرپور 2 - 0 کسری هدایتی هفته ششم
عليرضا كرباسي 2 - 0 علی قنبرپور هفته دوم
حسام لحیم چی 2 - 0 کسری هدایتی هفته دوم
فرهاد رضایی 2 - 0 امير برون هفته دوم
محمد جهانیان 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته دوم
عليرضا كرباسي 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته اول
حسام لحیم چی 2 - 0 امير برون هفته اول
فرهاد رضایی 2 - 0 کسری هدایتی هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 علی قنبرپور هفته اول
کسری هدایتی 0 - 2 عليرضا كرباسي هفته سوم
حسام لحیم چی 2 - 0 علی قنبرپور هفته سوم
فرهاد رضایی 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته سوم
محمد جهانیان 2 - 0 امير برون هفته سوم
عليرضا كرباسي 2 - 0 امير برون هفته چهارم
حسام لحیم چی 2 - 0 امیرحسین میراسماعیلی هفته چهارم
فرهاد رضایی 2 - 0 علی قنبرپور هفته چهارم
محمد جهانیان 2 - 0 کسری هدایتی هفته چهارم
محمد جهانیان 2 - 0 عليرضا كرباسي هفته هفتم
حسام لحیم چی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته هفتم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 علی قنبرپور هفته هفتم
کسری هدایتی 0 - 2 امير برون هفته هفتم
عليرضا كرباسي 0 - 2 حسام لحیم چی هفته پنجم
فرهاد رضایی 0 - 2 محمد جهانیان هفته پنجم
امیرحسین میراسماعیلی 0 - 2 کسری هدایتی هفته پنجم
علی قنبرپور 2 - 0 امير برون هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید قلی زاده 2 - 0 مهدی شعبان زاده هفته ششم
رضا ولی زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته ششم
حمید جوادی 2 - 0 بابک فرهادی هفته ششم
عادل زارع اطاقسرایی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته ششم
وحید قلی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته دوم
رضا ولی زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته دوم
مهدی شعبان زاده 0 - 2 حمید جوادی هفته دوم
زمان مقدم 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته دوم
وحید قلی زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته اول
رضا ولی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
مهدی شعبان زاده 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته اول
زمان مقدم 0 - 2 حمید جوادی هفته اول
وحید قلی زاده 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته سوم
رضا ولی زاده 2 - 0 حمید جوادی هفته سوم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 بابک فرهادی هفته سوم
زمان مقدم 0 - 2 بابک تریرزاد هفته سوم
وحید قلی زاده 2 - 0 حمید جوادی هفته چهارم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته چهارم
زمان مقدم 2 - 0 بابک فرهادی هفته چهارم
وحید قلی زاده 2 - 1 رضا ولی زاده هفته هفتم
مهدی شعبان زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته هفتم
حمید جوادی 2 - 0 عادل زارع اطاقسرایی هفته هفتم
بابک تریرزاد 2 - 0 بابک فرهادی هفته هفتم
وحید قلی زاده 2 - 0 زمان مقدم هفته پنجم
رضا ولی زاده 2 - 0 مهدی شعبان زاده هفته پنجم
حمید جوادی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته پنجم
عادل زارع اطاقسرایی 0 - 2 بابک فرهادی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 عادل قاسمی هفته ششم
کسری اسفندیاری 0 - 2 فرهاد محمدي هفته ششم
ارمان نفیسی 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته ششم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته دوم
جعفر ضیاپور 0 - 2 فرهاد محمدي هفته دوم
جمشید قلی زاده 0 - 2 فرهاد محمدي هفته اول
جعفر ضیاپور 2 - 0 محمد ابراهيم اكبرپور هفته اول
عادل قاسمی 0 - 2 ارمان نفیسی هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 ارمان نفیسی هفته سوم
جعفر ضیاپور 2 - 0 کسری اسفندیاری هفته سوم
عادل قاسمی 0 - 2 فرهاد محمدي هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 کسری اسفندیاری هفته چهارم
جعفر ضیاپور 2 - 0 ارمان نفیسی هفته چهارم
عادل قاسمی 0 - 2 محمد ابراهيم اكبرپور هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 جعفر ضیاپور هفته هفتم
کسری اسفندیاری 0 - 2 ارمان نفیسی هفته هفتم
محمد ابراهيم اكبرپور 0 - 2 فرهاد محمدي هفته هفتم
عادل قاسمی 0 - 2 جعفر ضیاپور هفته پنجم
کسری اسفندیاری 0 - 2 محمد ابراهيم اكبرپور هفته پنجم
ارمان نفیسی 0 - 2 فرهاد محمدي هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
سعید ملکشاه 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته ششم
نقی گل پور 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته ششم
حسام ابوکاظم پور 1 - 2 فرید باقریان هفته ششم
سعید ملکشاه 0 - 2 ابوالفضل برون هفته دوم
سلیمان محمدیان 2 - 1 فرید باقریان هفته دوم
مهدی یکتامرد 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته دوم
سعید ملکشاه 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته اول
نقی گل پور 2 - 0 فرید باقریان هفته اول
مهدی یکتامرد 0 - 2 ابوالفضل برون هفته اول
فرید باقریان 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته سوم
نقی گل پور 2 - 0 ابوالفضل برون هفته سوم
سلیمان محمدیان 0 - 2 حسام ابوکاظم پور هفته سوم
سعید ملکشاه 0 - 2 فرید باقریان هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 1 حسام ابوکاظم پور هفته چهارم
سلیمان محمدیان 2 - 0 ابوالفضل برون هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته هفتم
سعید ملکشاه 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته هفتم
حسام ابوکاظم پور 2 - 0 ابوالفضل برون هفته هفتم
نقی گل پور 2 - 0 سعید ملکشاه هفته پنجم
سلیمان محمدیان 2 - 0 مهدی یکتامرد هفته پنجم
ابوالفضل برون 2 - 0 فرید باقریان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
آريا خوشروان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته ششم
محمد وثوقی 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته ششم
آرشام رسولئ 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته ششم
حامد نصراللهي 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته ششم
آريا خوشروان 2 - 0 حامد نصراللهي هفته دوم
محمد وثوقی 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته دوم
عباس قلی زاده 2 - 0 مسعود شفیعیان هفته دوم
محمدمهدی نریمان 2 - 0 آرشام رسولئ هفته دوم
آريا خوشروان 2 - 0 آرشام رسولئ هفته اول
محمد وثوقی 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته اول
عباس قلی زاده 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته اول
محمدمهدی نریمان 2 - 0 حامد نصراللهي هفته اول
آريا خوشروان 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته سوم
محمد وثوقی 2 - 0 حامد نصراللهي هفته سوم
عباس قلی زاده 2 - 0 آرشام رسولئ هفته سوم
محمدمهدی نریمان 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته سوم
آريا خوشروان 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته چهارم
محمد وثوقی 2 - 0 آرشام رسولئ هفته چهارم
عباس قلی زاده 2 - 0 حامد نصراللهي هفته چهارم
محمدمهدی نریمان 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته چهارم
فرزین کوچک زاده 2 - 0 مسعود شفیعیان هفته هفتم
آريا خوشروان 0 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هفتم
محمد وثوقی 0 - 2 عباس قلی زاده هفته هفتم
آرشام رسولئ 2 - 0 حامد نصراللهي هفته هفتم
آريا خوشروان 0 - 2 محمد وثوقی هفته پنجم
عباس قلی زاده 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته پنجم
آرشام رسولئ 2 - 0 فرزین کوچک زاده هفته پنجم
حامد نصراللهي 0 - 2 مسعود شفیعیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود حبیب زاده 2 - 0 پویا نعیمی هفته ششم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته ششم
محمدرضا قربانی 2 - 0 عادل منتظري هفته ششم
رضا رمضانپور 2 - 0 فرنام نباهتي هفته ششم
محمود حبیب زاده 2 - 0 فرنام نباهتي هفته دوم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 عادل منتظري هفته دوم
پویا نعیمی 1 - 2 محمدرضا قربانی هفته دوم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 رضا رمضانپور هفته دوم
محمود حبیب زاده 2 - 0 عادل منتظري هفته اول
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 فرنام نباهتي هفته اول
پویا نعیمی 2 - 1 رضا رمضانپور هفته اول
بنیامین عبادتیان 0 - 2 محمدرضا قربانی هفته اول
محمود حبیب زاده 1 - 2 رضا رمضانپور هفته سوم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 محمدرضا قربانی هفته سوم
پویا نعیمی 2 - 0 عادل منتظري هفته سوم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 فرنام نباهتي هفته سوم
محمود حبیب زاده 1 - 2 محمدرضا قربانی هفته چهارم
ارمیا مصطفی پور 2 - 1 رضا رمضانپور هفته چهارم
پویا نعیمی 2 - 0 فرنام نباهتي هفته چهارم
بنیامین عبادتیان 0 - 2 عادل منتظري هفته چهارم
محمود حبیب زاده 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته هفتم
پویا نعیمی 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته هفتم
محمدرضا قربانی 0 - 2 رضا رمضانپور هفته هفتم
فرنام نباهتي 2 - 0 عادل منتظري هفته هفتم
محمود حبیب زاده 2 - 0 بنیامین عبادتیان هفته پنجم
ارمیا مصطفی پور 1 - 2 پویا نعیمی هفته پنجم
محمدرضا قربانی 2 - 0 فرنام نباهتي هفته پنجم
رضا رمضانپور 2 - 0 عادل منتظري هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 2 - 0 رضا ولی زاده هفته دهم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 سیاوش فرزادنیا هفته اول
مسعود شفیعیان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته اول
وحید قلی زاده 0 - 2 حسام لحیم چی هفته اول
مهرداد قلی پور 2 - 0 احمد هاشمی هفته اول
فرهاد محمدي 2 - 0 فرزین کوچک زاده هفته اول
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمد قلی زاده هفته اول
نقی گل پور 0 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته اول
محمد جهانیان 0 - 2 عباس قلی زاده هفته اول
حسام لحیم چی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته اول
فرهاد محمدي 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نقی گل پور 0 - 2 عباس قلی زاده هفته یازدهم
مهرداد قلی پور 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 عباس قلی زاده هفته یازدهم
مشاهده جدول بازی ها

ليگ برتر بانوان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ترانه مهران 2 - 1 ندا عليپور هفته دوم
عاطفه پورمهدى 2 - 0 سميه قربانيان هفته دوم
مونا وثوق 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته دوم
مونا وثوق 2 - 0 سميه قربانيان هفته اول
عاطفه پورمهدى 0 - 2 ندا عليپور هفته اول
ترانه مهران 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته اول
مونا وثوق 2 - 0 ندا عليپور هفته سوم
ترانه مهران 2 - 0 عاطفه پورمهدى هفته سوم
سميه قربانيان 0 - 2 شقایق ذبیح اللهی هفته سوم
ترانه مهران 2 - 0 سميه قربانيان هفته چهارم
مونا وثوق 2 - 0 عاطفه پورمهدى هفته چهارم
ندا عليپور 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته چهارم
ترانه مهران 0 - 2 مونا وثوق هفته پنجم
عاطفه پورمهدى 1 - 2 شقایق ذبیح اللهی هفته پنجم
ندا عليپور 2 - 0 سميه قربانيان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
الهه قوپرانلو 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته دوم
سمن قيومي 2 - 0 روجا هاشمي هفته دوم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته دوم
لیلا یزدانی رستمی 0 - 2 روجا هاشمي هفته اول
سمن قيومي 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته اول
اناهيتا ابوحمزه 2 - 1 الهه قوپرانلو هفته اول
الهه قوپرانلو 2 - 0 روجا هاشمي هفته سوم
سمن قيومي 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته سوم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته سوم
الهه قوپرانلو 2 - 0 لیلا یزدانی رستمی هفته چهارم
روجا هاشمي 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته چهارم
سمن قيومي 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته چهارم
سمن قيومي 0 - 0 الهه قوپرانلو هفته پنجم
لیلا یزدانی رستمی 0 - 0 الهام شاكري كناري هفته پنجم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 1 روجا هاشمي هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 روجا هاشمي هفته ششم
ندا عليپور 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته ششم
ترانه مهران 0 - 0 الهه قوپرانلو هفته ششم
شقایق ذبیح اللهی 0 - 0 سمن قيومي هفته ششم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 اناهيتا ابوحمزه هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ترانه مهران 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مونا وثوق 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 0 - 0 سمن قيومي هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

ليگ دسته يك بانوان 1394


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
فاطمه ملکیان 0 - 0 پریا حسن نسب هفته دوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ثمین هوشیار 0 - 0 مانا بهاري هفته دوم
الناز عزتي 0 - 0 فاطمه مشهدى هفته اول
الناز عزتي 0 - 0 ثمین هوشیار هفته سوم
فاطمه مشهدى 0 - 0 مانا بهاري هفته سوم
الناز عزتي 0 - 0 مانا بهاري هفته چهارم
ثمین هوشیار 0 - 0 فاطمه مشهدى هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 رزيتا عليزاده هفته دوم
آیدا علی محمدی 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته دوم
فریده باباپور 0 - 2 رزيتا عليزاده هفته اول
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته اول
فریده باباپور 0 - 0 آیدا علی محمدی هفته سوم
رزيتا عليزاده 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته سوم
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 آیدا علی محمدی هفته چهارم
فریده باباپور 0 - 0 كيانا ميرزااقايي هفته چهارم
شیرین غلامحسین زاده 0 - 0 فریده باباپور هفته پنجم
آیدا علی محمدی 0 - 0 رزيتا عليزاده هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
سارا عباس زاده 2 - 0 زهرا توريان هفته دوم
الناز معیر 2 - 0 رويا اقاسى هفته دوم
سارا عباس زاده 2 - 0 رويا اقاسى هفته اول
رميسا واعظ پور 2 - 0 زهرا توريان هفته اول
رميسا واعظ پور 2 - 0 الناز معیر هفته سوم
زهرا توريان 0 - 2 رويا اقاسى هفته سوم
سارا عباس زاده 2 - 0 الناز معیر هفته چهارم
رميسا واعظ پور 2 - 0 رويا اقاسى هفته چهارم
سارا عباس زاده 2 - 0 رميسا واعظ پور هفته پنجم
الناز معیر 2 - 0 زهرا توريان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دوبل آقایان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
برمگ مهاجر 0 - 0 الوند نامجو هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر مردان 1395


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
علیرضا نفیسی 2 - 0 عباس قلی زاده هفته ششم
نوید غیاثی 2 - 0 مرتضی معصومی هفته ششم
کیا سفیری 0 - 2 مجید گلچین هفته ششم
سلیمان رستمی 0 - 2 افشین گودرزی هفته ششم
حسام لحیم چی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته ششم
علیرضا نفیسی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته دوم
نوید غیاثی 2 - 0 مجید گلچین هفته دوم
کیا سفیری 1 - 2 افشین گودرزی هفته دوم
سلیمان رستمی 0 - 2 عباس قلی زاده هفته دوم
مرتضی معصومی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته دوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
نوید غیاثی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته اول
کیا سفیری 1 - 2 مرتضی معصومی هفته اول
عباس قلی زاده 1 - 2 افشین گودرزی هفته اول
سلیمان رستمی 1 - 2 مجید گلچین هفته اول
علیرضا نفیسی 2 - 0 مرتضی معصومی هفته سوم
نوید غیاثی 2 - 0 عباس قلی زاده هفته سوم
کیا سفیری 2 - 0 سلیمان رستمی هفته سوم
افشین گودرزی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته سوم
مجید گلچین 0 - 2 حسام لحیم چی هفته سوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 مجید گلچین هفته چهارم
نوید غیاثی 2 - 0 کیا سفیری هفته چهارم
سلیمان رستمی 0 - 2 بابک تریرزاد هفته چهارم
عباس قلی زاده 2 - 0 حسام لحیم چی هفته چهارم
افشین گودرزی 0 - 2 مرتضی معصومی هفته چهارم
علیرضا نفیسی 2 - 0 نوید غیاثی هفته نهم
کیا سفیری 0 - 2 بابک تریرزاد هفته نهم
سلیمان رستمی 0 - 2 حسام لحیم چی هفته نهم
عباس قلی زاده 0 - 2 مرتضی معصومی هفته نهم
مجید گلچین 1 - 2 افشین گودرزی هفته نهم
علیرضا نفیسی 2 - 0 کیا سفیری هفته هشتم
نوید غیاثی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته هشتم
عباس قلی زاده 2 - 0 بابک تریرزاد هفته هشتم
افشین گودرزی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته هشتم
مجید گلچین 0 - 2 مرتضی معصومی هفته هشتم
علیرضا نفیسی 2 - 0 سلیمان رستمی هفته هفتم
نوید غیاثی 2 - 0 افشین گودرزی هفته هفتم
کیا سفیری 0 - 2 عباس قلی زاده هفته هفتم
مجید گلچین 0 - 2 بابک تریرزاد هفته هفتم
مرتضی معصومی 2 - 0 حسام لحیم چی هفته هفتم
علیرضا نفیسی 2 - 0 افشین گودرزی هفته پنجم
نوید غیاثی 2 - 0 بابک تریرزاد هفته پنجم
کیا سفیری 0 - 2 حسام لحیم چی هفته پنجم
سلیمان رستمی 0 - 2 مرتضی معصومی هفته پنجم
مجید گلچین 0 - 2 عباس قلی زاده هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 میلاد مظهری هفته ششم
بنیامین داودیان 2 - 0 الوند نامجو هفته ششم
صالح میناگر 2 - 0 وحید قلی زاده هفته ششم
برمگ مهاجر 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته ششم
سلیمان محمدیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته ششم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته دوم
بنیامین داودیان 2 - 0 وحید قلی زاده هفته دوم
صالح میناگر 2 - 1 جمشید قلی زاده هفته دوم
برمگ مهاجر 2 - 0 میلاد مظهری هفته دوم
الوند نامجو 1 - 2 محمدمهدی نریمان هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته اول
بنیامین داودیان 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته اول
برمگ مهاجر 2 - 0 وحید قلی زاده هفته اول
میلاد مظهری 0 - 2 جمشید قلی زاده هفته اول
صالح میناگر 2 - 0 الوند نامجو هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 الوند نامجو هفته سوم
بنیامین داودیان 2 - 0 میلاد مظهری هفته سوم
صالح میناگر 0 - 2 برمگ مهاجر هفته سوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته سوم
وحید قلی زاده 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته سوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 وحید قلی زاده هفته چهارم
بنیامین داودیان 1 - 2 صالح میناگر هفته چهارم
برمگ مهاجر 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته چهارم
میلاد مظهری 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته چهارم
جمشید قلی زاده 2 - 0 الوند نامجو هفته چهارم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 بنیامین داودیان هفته نهم
صالح میناگر 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته نهم
برمگ مهاجر 2 - 0 سلیمان محمدیان هفته نهم
میلاد مظهری 2 - 0 الوند نامجو هفته نهم
جمشید قلی زاده 2 - 0 وحید قلی زاده هفته نهم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 صالح میناگر هفته هشتم
بنیامین داودیان 0 - 2 برمگ مهاجر هفته هشتم
میلاد مظهری 0 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هشتم
جمشید قلی زاده 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته هشتم
وحید قلی زاده 0 - 2 الوند نامجو هفته هشتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته هفتم
بنیامین داودیان 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته هفتم
صالح میناگر 2 - 0 میلاد مظهری هفته هفتم
وحید قلی زاده 1 - 2 محمدمهدی نریمان هفته هفتم
الوند نامجو 0 - 2 سلیمان محمدیان هفته هفتم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 جمشید قلی زاده هفته پنجم
بنیامین داودیان 2 - 0 محمدمهدی نریمان هفته پنجم
صالح میناگر 2 - 1 سلیمان محمدیان هفته پنجم
میلاد مظهری 2 - 0 وحید قلی زاده هفته پنجم
برمگ مهاجر 2 - 0 الوند نامجو هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
طاهر مرادی 0 - 2 محمد قلی زاده هفته ششم
اوستا ذکریا 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته ششم
آرمان براری 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته ششم
ابراهیم یعقوبی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته ششم
محمد جهانیان 2 - 0 فرهاد رضایی هفته ششم
طاهر مرادی 2 - 0 محمد جهانیان هفته دوم
اوستا ذکریا 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته دوم
آرمان براری 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته دوم
ابراهیم یعقوبی 0 - 2 محمد قلی زاده هفته دوم
ماریار طهماسبی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته دوم
طاهر مرادی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته اول
اوستا ذکریا 2 - 0 محمد جهانیان هفته اول
آرمان براری 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته اول
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته اول
محمد قلی زاده 2 - 1 مهرداد قلی پور هفته اول
طاهر مرادی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته سوم
اوستا ذکریا 2 - 0 محمد قلی زاده هفته سوم
آرمان براری 2 - 1 ابراهیم یعقوبی هفته سوم
مهرداد قلی پور 2 - 0 فرهاد رضایی هفته سوم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 محمد جهانیان هفته سوم
طاهر مرادی 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته چهارم
اوستا ذکریا 2 - 0 آرمان براری هفته چهارم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 فرهاد رضایی هفته چهارم
محمد قلی زاده 2 - 0 محمد جهانیان هفته چهارم
مهرداد قلی پور 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته چهارم
طاهر مرادی 0 - 2 اوستا ذکریا هفته نهم
آرمان براری 2 - 0 فرهاد رضایی هفته نهم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 محمد جهانیان هفته نهم
محمد قلی زاده 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته نهم
مهرداد قلی پور 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته نهم
طاهر مرادی 2 - 0 آرمان براری هفته هشتم
اوستا ذکریا 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هشتم
محمد قلی زاده 2 - 0 فرهاد رضایی هفته هشتم
مهرداد قلی پور 2 - 0 محمد جهانیان هفته هشتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 ماریار طهماسبی هفته هشتم
طاهر مرادی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته هفتم
اوستا ذکریا 2 - 1 مهرداد قلی پور هفته هفتم
آرمان براری 0 - 2 محمد قلی زاده هفته هفتم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 فرهاد رضایی هفته هفتم
ماریار طهماسبی 0 - 2 محمد جهانیان هفته هفتم
طاهر مرادی 0 - 2 مهرداد قلی پور هفته پنجم
اوستا ذکریا 2 - 0 فرهاد رضایی هفته پنجم
آرمان براری 2 - 0 محمد جهانیان هفته پنجم
ابراهیم یعقوبی 2 - 0 ماریار طهماسبی هفته پنجم
محمد قلی زاده 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا خسروی 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته ششم
هادی شفیع زاده 2 - 0 آرش حلال خوری هفته ششم
ایمان جعفریان 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته ششم
علی اصغر درزی 0 - 2 نقی گل پور هفته ششم
فرزین کوچک زاده 2 - 0 شهریار درزی هفته ششم
رضا خسروی 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته دوم
هادی شفیع زاده 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته دوم
ایمان جعفریان 2 - 0 نقی گل پور هفته دوم
علی اصغر درزی 0 - 2 ارمیا مصطفی پور هفته دوم
آرش حلال خوری 0 - 2 شهریار درزی هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 شهریار درزی هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته اول
ایمان جعفریان 2 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
ارمیا مصطفی پور 2 - 1 نقی گل پور هفته اول
علی اصغر درزی 0 - 2 محمد رضا اذرعسکری هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته سوم
هادی شفیع زاده 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته سوم
ایمان جعفریان 2 - 0 علی اصغر درزی هفته سوم
نقی گل پور 2 - 0 شهریار درزی هفته سوم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته سوم
رضا خسروی 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته چهارم
هادی شفیع زاده 0 - 2 ایمان جعفریان هفته چهارم
علی اصغر درزی 0 - 2 شهریار درزی هفته چهارم
ارمیا مصطفی پور 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته چهارم
نقی گل پور 2 - 0 آرش حلال خوری هفته چهارم
رضا خسروی 0 - 0 هادی شفیع زاده هفته نهم
ایمان جعفریان 2 - 0 شهریار درزی هفته نهم
علی اصغر درزی 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته نهم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 آرش حلال خوری هفته نهم
نقی گل پور 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته نهم
رضا خسروی 0 - 2 ایمان جعفریان هفته هشتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هشتم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 شهریار درزی هفته هشتم
نقی گل پور 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته هشتم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 آرش حلال خوری هفته هشتم
رضا خسروی 2 - 0 علی اصغر درزی هفته هفتم
هادی شفیع زاده 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته هفتم
ایمان جعفریان 2 - 0 نقی گل پور هفته هفتم
محمد رضا اذرعسکری 0 - 2 شهریار درزی هفته هفتم
آرش حلال خوری 0 - 2 فرزین کوچک زاده هفته هفتم
رضا خسروی 2 - 0 نقی گل پور هفته پنجم
هادی شفیع زاده 2 - 0 شهریار درزی هفته پنجم
ایمان جعفریان 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته پنجم
علی اصغر درزی 0 - 2 آرش حلال خوری هفته پنجم
ارمیا مصطفی پور 2 - 0 محمد رضا اذرعسکری هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ایمان جعفریان 0 - 0 افشین گودرزی هفته اول
نوید غیاثی 0 - 0 فرزین کوچک زاده هفته اول
رضا خسروی 0 - 0 مرتضی معصومی هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 0 علیرضا نفیسی هفته اول
جلال ریسمانچیان 0 - 0 طاهر مرادی هفته اول
محمد قلی زاده 0 - 0 صالح میناگر هفته اول
برمگ مهاجر 0 - 0 مهرداد قلی پور هفته اول
بنیامین داودیان 0 - 0 اوستا ذکریا هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ ستارگان


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 0 - 0 نیما بخردی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر آقایان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
علیرضا نفیسی 2 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته دوم
نیما بخردی 2 - 0 آرمان براری هفته دوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 آرمان براری هفته اول
نیما بخردی 0 - 0 ارمیا مصطفی پور هفته اول
محمود حبیب زاده 0 - 0 کیوان قمی هفته سوم
علیرضا نفیسی 2 - 0 نیما بخردی هفته سوم
ارمیا مصطفی پور 0 - 0 آرمان براری هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 مهرداد قلی پور هفته دوم
اوستا ذکریا 2 - 0 فرزین کوچک زاده هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 1 فرزین کوچک زاده هفته اول
اوستا ذکریا 2 - 0 مهرداد قلی پور هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 اوستا ذکریا هفته سوم
مهرداد قلی پور 0 - 0 فرزین کوچک زاده هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
هادی برهانی 2 - 0 افشین گودرزی هفته دوم
ایمان جعفریان 2 - 1 ابراهیم یعقوبی هفته دوم
هادی برهانی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته اول
ایمان جعفریان 1 - 2 افشین گودرزی هفته اول
هادی برهانی 0 - 0 ایمان جعفریان هفته سوم
افشین گودرزی 2 - 0 ابراهیم یعقوبی هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ماریار مشکاتی 0 - 0 مجید گلچین هفته دوم
طاهر مرادی 2 - 0 صالح میناگر هفته دوم
ماریار مشکاتی 0 - 0 صالح میناگر هفته اول
طاهر مرادی 2 - 0 مجید گلچین هفته اول
ماریار مشکاتی 2 - 1 طاهر مرادی هفته سوم
مجید گلچین 0 - 0 صالح میناگر هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
نوید علی نژاد 0 - 0 مهدی حسینی هفته دوم
بنیامین داودیان 2 - 0 برمگ مهاجر هفته دوم
نوید علی نژاد 2 - 0 برمگ مهاجر هفته اول
بنیامین داودیان 2 - 0 مهدی حسینی هفته اول
نوید علی نژاد 0 - 2 بنیامین داودیان هفته سوم
مهدی حسینی 2 - 0 برمگ مهاجر هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
اشکان حلال خوری 0 - 2 هژیر موقرنژاد هفته دوم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 0 فرهاد محمدي هفته دوم
اسماعیل غلامرضاپور 0 - 2 هژیر موقرنژاد هفته اول
اشکان حلال خوری 2 - 0 فرهاد محمدي هفته اول
اسماعیل غلامرضاپور 1 - 2 اشکان حلال خوری هفته سوم
فرهاد محمدي 0 - 0 هژیر موقرنژاد هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
پویا فتحی 0 - 0 نقی گل پور هفته دوم
هادی شفیع زاده 2 - 0 آرش حلال خوری هفته دوم
پویا فتحی 2 - 0 آرش حلال خوری هفته اول
هادی شفیع زاده 0 - 2 نقی گل پور هفته اول
پویا فتحی 0 - 0 هادی شفیع زاده هفته سوم
نقی گل پور 1 - 2 آرش حلال خوری هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
آرش عقیلی 2 - 1 نوید غیاثی هفته دوم
امین مسلمیان 0 - 0 محمد قلی زاده هفته دوم
آرش عقیلی 2 - 0 محمد قلی زاده هفته اول
امین مسلمیان 0 - 2 نوید غیاثی هفته اول
آرش عقیلی 0 - 0 امین مسلمیان هفته سوم
نوید غیاثی 2 - 1 محمد قلی زاده هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 نقی گل پور هفته اول
پویا فتحی 2 - 0 اوستا ذکریا هفته اول
آرش عقیلی 0 - 0 طاهر مرادی هفته اول
هادی برهانی 2 - 1 هژیر موقرنژاد هفته اول
اسماعیل غلامرضاپور 2 - 1 ایمان جعفریان هفته اول
علیرضا نفیسی 0 - 0 بنیامین داودیان هفته اول
ماریار مشکاتی 2 - 1 نوید غیاثی هفته اول
نوید علی نژاد 2 - 0 نیما بخردی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 0 - 0 پویا فتحی هفته اول
ماریار مشکاتی 0 - 0 نوید علی نژاد هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ برتر بانوان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
ترانه مهران 2 - 0 آذین تیموری هفته دوم
شقایق ذبیح اللهی 2 - 0 نیوشا رستمان هفته دوم
شقایق ذبیح اللهی 2 - 0 آذین تیموری هفته اول
نیوشا رستمان 1 - 2 یاسمن قیومی هفته اول
ترانه مهران 2 - 1 یاسمن قیومی هفته سوم
نیوشا رستمان 1 - 2 آذین تیموری هفته سوم
ترانه مهران 2 - 0 نیوشا رستمان هفته چهارم
شقایق ذبیح اللهی 2 - 1 یاسمن قیومی هفته چهارم
ترانه مهران 2 - 0 شقایق ذبیح اللهی هفته پنجم
یاسمن قیومی 2 - 0 آذین تیموری هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مونا وثوق 2 - 0 درسا قلیزاده هفته دوم
عاطفه پورمهدى 2 - 0 مونا کلیجی هفته دوم
عاطفه پورمهدى 2 - 0 درسا قلیزاده هفته اول
مونا کلیجی 2 - 1 سميه قربانيان هفته اول
مونا وثوق 2 - 0 سميه قربانيان هفته سوم
مونا کلیجی 2 - 0 درسا قلیزاده هفته سوم
مونا وثوق 2 - 0 مونا کلیجی هفته چهارم
عاطفه پورمهدى 2 - 0 سميه قربانيان هفته چهارم
مونا وثوق 2 - 0 عاطفه پورمهدى هفته پنجم
سميه قربانيان 2 - 0 درسا قلیزاده هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 گلناز گوهرزاد هفته دوم
رزیتا علیزاده 0 - 2 بهاره عربعلی هفته دوم
بهاره عربعلی 2 - 0 مونیکا طاهری هفته اول
رزیتا علیزاده 0 - 2 گلناز گوهرزاد هفته اول
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 مونیکا طاهری هفته سوم
بهاره عربعلی 1 - 1 گلناز گوهرزاد هفته سوم
رزیتا علیزاده 2 - 0 مونیکا طاهری هفته چهارم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 بهاره عربعلی هفته چهارم
اناهيتا ابوحمزه 2 - 0 رزیتا علیزاده هفته پنجم
مونیکا طاهری 0 - 2 گلناز گوهرزاد هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
سمن قيومي 0 - 2 آزاده ذبیحی هفته دوم
فاطمه مشهدى 2 - 0 مهشيد عروجي هفته دوم
مهشيد عروجي 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته اول
آزاده ذبیحی 0 - 2 فاطمه مشهدى هفته اول
مهشيد عروجي 2 - 0 آزاده ذبیحی هفته سوم
سمن قيومي 0 - 2 الهام شاكري كناري هفته سوم
سمن قيومي 0 - 2 مهشيد عروجي هفته چهارم
فاطمه مشهدى 2 - 0 الهام شاكري كناري هفته چهارم
الهام شاكري كناري 2 - 1 آزاده ذبیحی هفته پنجم
سمن قيومي 0 - 2 فاطمه مشهدى هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک آقایان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمود حبیب زاده 0 - 0 امیرحسین غلام نیا هفته دوم
کیوان قمی 0 - 0 بابک تریرزاد هفته دوم
محمود حبیب زاده 0 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
کیوان قمی 0 - 0 امیرحسین غلام نیا هفته اول
محمود حبیب زاده 0 - 0 بابک تریرزاد هفته اول
امیرحسین غلام نیا 0 - 0 بابک تریرزاد هفته سوم
امیرحسین غلام نیا 0 - 0 بابک تریرزاد هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 0 - 0 پارسا رضازاده هفته دوم
سلیمان محمدیان 0 - 0 پارسا رضازاده هفته اول
سلیمان محمدیان 0 - 0 پارسا رضازاده هفته اول
جمشید قلی زاده 0 - 0 ارمان نفیسی هفته اول
سلیمان محمدیان 0 - 0 پارسا رضازاده هفته اول
جمشید قلی زاده 0 - 0 سلیمان محمدیان هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
عباس قلی زاده 0 - 0 حامد طهماسب پور هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
وحید قلی زاده 0 - 0 جواد غلامرضاپور هفته دوم
ماریار طهماسبی 0 - 0 جواد غلامرضاپور هفته اول
وحید قلی زاده 0 - 0 فرید باقریان هفته اول
ماریار طهماسبی 0 - 0 فرید باقریان هفته اول
وحید قلی زاده 0 - 0 فرید باقریان هفته اول
فرید باقریان 0 - 0 جواد غلامرضاپور هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
الوند نامجو 0 - 0 جواد نوربخش هفته دوم
محمدمهدی نریمان 0 - 0 امیرحسین کاشی هفته دوم
فرید باقریان 0 - 0 امیرحسین کاشی هفته اول
فرید باقریان 0 - 0 جواد نوربخش هفته اول
محمدمهدی نریمان 0 - 0 الوند نامجو هفته سوم
جواد نوربخش 0 - 0 امیرحسین کاشی هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمدرضا آذرعسگر 0 - 0 محمدرضا سلمانپور هفته دوم
محمد جهانیان 0 - 0 محمدرضا سلمانپور هفته اول
محمد جهانیان 0 - 0 محمدرضا سلمانپور هفته اول
محمدرضا آذرعسگر 0 - 0 محمد جهانیان هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
محمد ابراهیم زاده 0 - 0 حامد توسلی هفته دوم
هوشنگ اسفندیار 0 - 0 حامد توسلی هفته اول
هوشنگ اسفندیار 0 - 0 محمد ابراهیم زاده هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
آرمان جعفریان 0 - 0 رضا علیزاده هفته دوم
رضا عزیزوند 0 - 0 حامد نصراللهي هفته دوم
آرمان جعفریان 0 - 0 حامد نصراللهي هفته اول
رضا عزیزوند 0 - 0 رضا علیزاده هفته اول
آرمان جعفریان 0 - 0 رضا عزیزوند هفته سوم
رضا علیزاده 0 - 0 حامد نصراللهي هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها

لیگ پیشکسوتان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جمشید قلی زاده 2 - 0 حسن اصغر پور هفته دوم
علی اصغر درزی 2 - 0 حبیب فانی هفته دوم
جمشید قلی زاده 2 - 0 حبیب فانی هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 0 حسن اصغر پور هفته اول
جمشید قلی زاده 0 - 2 علی اصغر درزی هفته سوم
حسن اصغر پور 2 - 0 حبیب فانی هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 ابراهیم رحمانی هفته دوم
هوشنگ اسفندیار 0 - 2 فاضل رستمان هفته دوم
جلال ریسمانچیان 2 - 0 فاضل رستمان هفته اول
هوشنگ اسفندیار 2 - 0 ابراهیم رحمانی هفته اول
جلال ریسمانچیان 2 - 0 هوشنگ اسفندیار هفته سوم
ابراهیم رحمانی 0 - 2 فاضل رستمان هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
برمگ مهاجر 2 - 0 محمد محمودزاده هفته دوم
علی حقیقیان 2 - 1 عیسی تقی نسب هفته دوم
برمگ مهاجر 0 - 1 عیسی تقی نسب هفته اول
علی حقیقیان 2 - 0 محمد محمودزاده هفته اول
برمگ مهاجر 0 - 2 علی حقیقیان هفته سوم
محمد محمودزاده 0 - 2 عیسی تقی نسب هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
رضا خسروی 2 - 0 پدرو یاورپور هفته دوم
محمد جهانیان 2 - 1 رحیم دهستانی هفته دوم
رضا خسروی 2 - 0 رحیم دهستانی هفته اول
محمد جهانیان 2 - 0 پدرو یاورپور هفته اول
رضا خسروی 2 - 0 محمد جهانیان هفته سوم
پدرو یاورپور 0 - 2 رحیم دهستانی هفته سوم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 عیسی تقی نسب هفته اول
فاضل رستمان 0 - 2 علی حقیقیان هفته اول
علی اصغر درزی 2 - 0 محمد جهانیان هفته اول
جمشید قلی زاده 0 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 2 - 0 علی حقیقیان هفته اول
علی اصغر درزی 1 - 2 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
جلال ریسمانچیان 0 - 0 رضا خسروی هفته اول
مشاهده جدول بازی ها

لیگ دسته یک بانوان - 1396


بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
بيتا اسماعيل پور مطلق 2 - 0 سارا امینی هفته ششم
سوگند نورائیان 0 - 2 پریا حسن نسب هفته ششم
نیلرام دهستانی 0 - 0 ملانا احمدپور هفته ششم
بيتا اسماعيل پور مطلق 2 - 0 ملانا احمدپور هفته دوم
سوگند نورائیان 2 - 0 تینا صابرقدم هفته دوم
سارا امینی 2 - 0 پریا حسن نسب هفته دوم
سوگند نورائیان 1 - 2 ملانا احمدپور هفته اول
سارا امینی 0 - 2 نیلرام دهستانی هفته اول
پریا حسن نسب 0 - 0 تینا صابرقدم هفته اول
بيتا اسماعيل پور مطلق 0 - 2 نیلرام دهستانی هفته سوم
ملانا احمدپور 2 - 0 تینا صابرقدم هفته سوم
سوگند نورائیان 0 - 2 سارا امینی هفته سوم
بيتا اسماعيل پور مطلق 2 - 0 تینا صابرقدم هفته چهارم
نیلرام دهستانی 2 - 0 پریا حسن نسب هفته چهارم
ملانا احمدپور 0 - 2 سارا امینی هفته چهارم
بيتا اسماعيل پور مطلق 0 - 0 سوگند نورائیان هفته هفتم
پریا حسن نسب 0 - 0 ملانا احمدپور هفته هفتم
تینا صابرقدم 0 - 0 نیلرام دهستانی هفته هفتم
بيتا اسماعيل پور مطلق 2 - 0 پریا حسن نسب هفته پنجم
تینا صابرقدم 0 - 2 سارا امینی هفته پنجم
نیلرام دهستانی 0 - 0 سوگند نورائیان هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها
بازیکن اول نتیجه بازیکن دوم هفته
عسل خلعتبری 0 - 0 سارا فریدونی هفته ششم
هستی دهستانی 0 - 0 غزل مهدی زاده هفته ششم
ارمغان برازنده 0 - 2 زهرا پور موسی هفته ششم
عسل خلعتبری 0 - 2 زهرا پور موسی هفته دوم
هستی دهستانی 0 - 0 نسترن مسیح پور هفته دوم
سارا فریدونی 0 - 2 غزل مهدی زاده هفته دوم
هستی دهستانی 2 - 1 زهرا پور موسی هفته اول
سارا فریدونی 2 - 0 ارمغان برازنده هفته اول
غزل مهدی زاده 0 - 0 نسترن مسیح پور هفته اول
عسل خلعتبری 0 - 0 ارمغان برازنده هفته سوم
زهرا پور موسی 0 - 0 نسترن مسیح پور هفته سوم
هستی دهستانی 2 - 0 سارا فریدونی هفته سوم
عسل خلعتبری 0 - 0 نسترن مسیح پور هفته چهارم
ارمغان برازنده 0 - 2 غزل مهدی زاده هفته چهارم
زهرا پور موسی 1 - 2 سارا فریدونی هفته چهارم
عسل خلعتبری 0 - 0 هستی دهستانی هفته هفتم
غزل مهدی زاده 0 - 0 زهرا پور موسی هفته هفتم
نسترن مسیح پور 0 - 0 ارمغان برازنده هفته هفتم
عسل خلعتبری 0 - 2 غزل مهدی زاده هفته پنجم
نسترن مسیح پور 0 - 0 سارا فریدونی هفته پنجم
ارمغان برازنده 0 - 0 هستی دهستانی هفته پنجم
مشاهده جدول بازی ها


رنکینگ بابل

مردان

رتبه نام امتیاز
1 مسعود الماسی 1700
2 ماریار مشکاتی 1240
3 هژیر موقرنژاد 1000
4 امین مسلمیان 980
5 علیرضا محمودیان 940
6 نوید علی نژاد 845
7 اسماعیل غلامرضاپور 800
8 جلال ریسمانچیان 700
9 نیما بخردی 680
10 اشکان حلال خوری 660

لیست کلی

پیشکسوتان

رتبه نام امتیاز
1 وحید حسینی 800
2 رضا خسروی 600
3 جلال ریسمانچیان 440
4 کیا سفیری 360
5 محمود محمدی 340
6 سهیل اوصیا 300
7 علی اصغر درزی 260
7 افشین گودرزی 260
9 جمشید قلی زاده 200
9 محمد جهانیان 200

لیست کلی